Opnemen of uitbetalen van geld

Kan ik over het saldo van mijn levensloopregeling beschikken?

Tijdens uw dienstverband kunt u over het saldo beschikken voor het opnemen van verlof.

Daarnaast mag u het saldo gebruiken voor de verbetering van uw pensioen.

U mag het saldo nergens anders voor gebruiken.

 

Hoeveel kunt u tijdens het verlof opnemen of krijgt u maximaal uitgekeerd?

Tijdens uw verlofperiode is de uitkering maximaal gelijk aan uw laatstgenoten salaris.
Een lager bedrag mag ook. Hoger niet. Heeft u recht op een gedeeltelijke loon doorbetaling van uw werkgever of een uitkering,
dan mogen beide bedragen samen niet meer zijn, dan 100% van uw laatstverdiende loon.

 

Wanneer wordt het bedrag bij opname van mijn levenslooprekening afgeschreven?

Op het moment dat u het verlof gaat opnemen moet de instelling (bank etc.) waar u uw levenslooprekening heeft lopen
de uitkering aan de werkgever overmaken. De werkgever dient vervolgens het bedrag als een normale loonbetaling, onder inhouding van heffingen,
aan u uit te betalen. Er worden echter geen werknemersverzekeringen meer ingehouden, want die heeft u hierover al betaald.

 

Hoe vaak mag ik de levensloopregeling gebruiken?

U mag de levensloopregeling zo vaak gebruiken als u wilt om verlof op te nemen. U kunt na gebruik het tegoed weer aanvullen.

Om verlof op te nemen heeft u echter wel toestemming van uw werkgever nodig.
Dit geldt overigens niet voor het verlof waarop u wettelijk recht heeft, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof.

 

Wat gebeurt er met de levenslooprekening bij echtscheiding?

Bij echtscheiding valt het saldo van  de levenslooprekening volledig in de te verdelen boedel.
Het saldo zal echter onder normale omstandigheden worden toebedeeld aan de werknemer.
Omdat er dan echter wel sprake is van overbedeling, moet het bedrag wel verrekend worden bij de verdere verdeling van de boedel.

 

Wat gebeurt er met de levensloopregeling bij overlijden?

Wanneer u onverhoopt komt te overlijden, zal het saldo van de levensloopregeling onder inhouding van belasting aan de erven worden uitgekeerd.

 

Wat houdt de kredietfaciliteit in?

Dit is een mogelijkheid om een krediet op te nemen ten laste van de levenslooprekening.
U zou dit krediet nodig kunnen hebben, indien uw saldo op uw levenslooprekening onvoldoende is om het verlof dat u wilt nemen te financieren.
Het krediet mag u aflossen uit de jaarlijks te betalen storting van maximaal 12% van uw jaarinkomen.
De rente mag u niet uit de jaarlijkse storting bekostigen, die moet u dus uit andere middelen financieren.

Niet iedere instelling zal de kredietfaciliteit beschikbaar stellen.

 

Wat gebeurt er met mijn saldo dat nog over is voor mijn pensionering of
als ik bijvoorbeeld helemaal geen verlof heb genomen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw saldo gebruiken om eerder met pensioen te gaan.

U kunt het bedrag ook (de dag voorafgaand aan uw pensioen) ineens laten uitbetalen, maar dan wel onder inhouding van belasting.
 

Wanneer u er voor kiest om uw levenslooptegoed af te kopen,    

binnen welke termijn moet dat dan geschieden?
De fiscus heeft hierop geantwoord dat dit niet verplicht op de laatste dag van het dienstverband moet gebeuren, maar dat is goedgekeurd dat het afkopen plaatsvindt binnen zes
maanden na afloop van de dienstbetrekking.